Fire 1977

Bernhöftstorfa 1904–1905

Bernhöftstorfan

Bernhöftstorfan Bernhöftstorfa 1904–1905. (Photo: Magnús Ólafsson The name Bernhöftstorfa (Bernhöft‘s Sward) is derived from the T.D. Bernhöft bakery, wh...